Leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VRIJE BOEKEN

Identiteit ondernemer

De Vrije Uitgevers BV, handelende onder de naam Vrije Boeken, in opdracht van de uitgevers van de aangeboden artikelen
Kleine Koppel 32
3812 PH  Amersfoort
E-mail: info@vrijeboeken.com

tel. 033-2022080

Kvk-nummer: 71681035
BTW-identificatienummer: NL858808195.B01


Toepasselijkheid

 1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Vrije Boeken en haar afnemers.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De beschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Informatie betreffende de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
  a. Prijs van het product (inclusief belastingen)
  b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt
  c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering
  d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod
  e. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books en audioboeken, heeft de afnemer gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer. Het ontbinden dient de afnemer te doen via e-mail.
 2. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de afnemer het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 4. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.
 5. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Dat is de prijs voor het product / de producten en eventueel betaalde verzendkosten.
 6. Indien de afnemer na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Bij e-books en audioboeken is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

Prijzen

 1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.

Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure.
 2. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.
 3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Geschillen

 1. Elk geschil tussen afnemer en Vrije Boeken zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amersfoort.